Pravidlá Facebook súťaže

  1. Usporiadateľom sútaže je ACTIVE 24, s.r.o., so sídlom v Prahe, ulice Sokolovská 394/17, PSČ 186 00, IČO: 25115804, zapísaná v OR vedenom Mestským súdom v Prahe, Spis. zn.: C.51029.
  2. Súťaž nie je žiadnym spôsobom prevádzkovaná, sponzorovaná alebo spojená s Facebookom a Facebook za ňu neručí. Informácie poskytnuté v rámci súťaže poskytujete usporitateľovi nie Facebooku. Všetky otázky, komentáre alebo sťažnosti ohľadom súťaže musia byť smerované usporiadateľovi nie Facebooku.
  3. Účastníkom súťaže sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá splní podmienky účasti v súťaži (ďalej len „účastník“). Účastník nemusí byť zákazníkom usporiadateľa.

Podmienky zaradenia do vyhodnotenia tipovacej súťaže

  1. Podmienkou účasti v súťaži je vloženie komentára so správnou odpoveďou pod súťažnú otázku na Facebooku.
  2. Do vyhodnotenia súťaže nebudú zarazené komentáre, ktoré budú chybné.

Výhra

  1. Vylosovaný bude jeden výherca

Vyzvihnutie výhry

  1.  O vyzdvihnutí výhry bude výherca informovaný včas na e-mailovú adresu, ktorú nám zašle na e-mailovú adresu marketing@active24.sk.

Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo akýchkoľvek organizačných zmien, ako aj zásahu do pravidiel súťaže a právo kedykoľvek súťaž ukončiť bez náhrady, a to po celú dobu trvania súťaže.

V Prahe 10. 10. 2017