Zmena domén

Autorizácia zmien objektu

Prostredníctvom registrátora ACTIVE 24 bolo požiadané o vykonanie nižšie uvedených zmien. Pomocou tlačidla "súhlasím" môžete zmeny potvrdiť alebo ich odmietnuť tlačidlom "nesúhlasím".

Zmena držiteľa domény sa robí len v centrálnom registri CZ.NIC.

Data change within the object

By registrar ACTIVE 24 was requested to proceed with updates of items stated below. With the button "confirm" you can verify it or with the button "reject" you can cancel it.

The domain holder will be changed only at the central registry CZ.NIC.